Regulamin sklepu

§ 1. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Spółka – Clochee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. al. Wojska Polskiego 14/U1, 70-471 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000470899, NIP 8522603457, REGON 321395694 o kapitale zakładowym w wysokości 2 655 250,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.clochee.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego.
 5. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Spółką a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia.
 9. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz możliwość brania udziałów w konkursach dla Klientów.
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 12. Newsletter – biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego, zawierający w szczególności informacje o aktualnej ofercie i promocjach.
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa określona w art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, tj. umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie określone w art. 2 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta, tj. umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za przekazanie informacji na trwałym nośniku należy rozumieć przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 16. Konsument – klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 17. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – klient, będący osobą fizyczną zawierającą umowę ze Spółką bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego; b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego; c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego; d. obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta określone w ustawie o prawach konsumenta.
 3. Sklep internetowy służy informowaniu o Spółce, jej Towarach, jak również zapewnia Klientom możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu, w szczególności: a. przeglądanie Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym; b. rejestrację Klienta w Sklepie; c. składanie zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego; d. usługę Newslettera.
 4. Spółka umożliwia Klientowi kontakt: a. pod adresem: ul. Aleja Wojska Polskiego 14/U1, 70-441 Szczecin b. pod numerem telefonu: +48 790 322 322 c. pod adresem e-mail: sklep@clochee.com

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przeglądanie Sklepu Internetowego oraz składanie Zamówień Towarów może następować po uprzednim zarejestrowaniu indywidulanego konta Klienta albo bez rejestracji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana pomiędzy Klientem a Spółką na czas nieoznaczony poprzez wejście Klienta na stronę Sklepu. Umowa ta ulega każdorazowo rozwiązaniu poprzez zakończenie przeglądania strony Sklepu internetowej przez Klienta.
 2. Każdorazowe zalogowanie się na stronie Sklepu internetowego, jak również każdorazowe zamówienie Towarów na stronie Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu, Polityki Prywatności, Cennika i innych) opisujących zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usług sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronie Sklepu Internetowego.
 3. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź – w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - firmę, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Z chwilą rejestracji w Sklepie (tj. utworzeniem Konta) dochodzi do zawarcia pomiędzy Spółką a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej założenia Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy.
 7. Wszelkie Towary zamówione po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.
 8. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego (w tym od zapłaty) w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.
 9. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres e-mail: biuro@clochee.com.
 10. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Sklepu treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje.
 11. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.
 12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Spółki.
 13. Celem korzystania ze Sklepu, Klient winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu internetowego:
 1. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika);
 2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 3. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Umowy mogą być zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.
 4. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ”Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności: a. Zamówionego Towaru, b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, c. wybranego sposobu dostawy i terminu dostawy, d. kosztów dostawy, e. wybranej metody płatności, f. wybranego adresu dostawy, g. sposobu i terminu zapłaty.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spółką Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

§ 5. Sposób i warunki dostawy Towaru

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz EOG i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.clochee.com Towarów, realizowana jest za pośrednictwem: firm kurierskich, Poczty Polskiej oraz dostaw do paczkomatów za dodatkową odpłatnością, albo bezpłatnie poprzez odbiór osobisty w siedzibie Spółki.
 3. Dostawa nastąpi w terminach wynikających z dokumentu „Koszty u terminy dostaw”,

§ 6. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
 • pisemnie - Drogą pocztową - Clochee Sp. z o.o, al. Wojska Polskiego 14/U1, 70-471 Szczecin
 • Drogą elektroniczną – sklep@clochee.com, z wyróżnieniem w tytule e-maila numeru Zamówienia oraz słowem „odstąpienie od umowy”.
 1. Spółka prześle klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach konsumenta w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany w §7 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy Sprzedaży: a. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot Towaru przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Clochee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aleja Wojska Polskiego 14/U1, 70-471 Szczecin niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta stanowiący załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez Spółkę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po jego stronie. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 8. Reklamacje - ogólne zasady

 1. Spółka jako sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, w tym świadczeniem usług drogą elektroniczną, należy kierować na adres: Clochee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aleja Wojska Polskiego 14/U1, 70-441 Szczecin. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: - skierowanie spraw do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Sądów dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. - skierowanie sprawy do mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią wyrażenia przez Spółkę zgody na rozpatrywanie sporów dotyczących reklamacji w oparciu o procedury określone w § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Spółka w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku będzie podejmować decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na jego rozpatrzenie w oparciu o procedury określone w § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu z jej udziałem.
 5. Spółka nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Spółki wobec Klientów za sprzedany Towar są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio: a. w przypadku Towarów kupionych przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta przed dniem 01.01.2023 r. oraz przez innych Klientów, zasady odpowiedzialności Spółki w razie stwierdzenia wady Towaru określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (reklamacja Towaru na podstawie rękojmi), b. w przypadku Towarów kupionych przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta od dnia 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Spółki w razie stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, w szczególności art. 43a ustawy o prawach konsumenta i następne (reklamacja Towaru na podstawie niezgodności z umową).

§ 8a. Reklamacja Towaru na podstawie rękojmi – dotyczy Towarów kupionych przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta przed dniem 01.01.2023 r. oraz przez innych Klientów

 1. Spółka jako sprzedawca jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).
 2. Wada polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli: a. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; b. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; c. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Spółka jako sprzedawca jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa spółka jako sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 4. Spółka jako sprzedawca jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Spółkę albo Spółka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Spółki dostarczyć Towar na adres: Clochee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aleja Wojska Polskiego 14/U1, 70-441 Szczecin.
 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Spółka wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Spółka. Spółka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 6. Jeżeli Klientem jest konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, na równi z zapewnieniem Spółki traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 7. Jeżeli Klientem jest konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

§ 8b. Reklamacja Towaru na podstawie niezgodności z umową – dotyczy Towarów kupionych przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta od dnia 01.01.2023 r.

 1. W razie niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany. Spółka może: a. dokonać wymiany, gdy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub b. może dokonać naprawy, gdy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Spółki. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Spółki, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Spółki uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Spółka dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Spółka została poinformowana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Spółka.
 4. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Spółce Towar podlegający naprawie lub wymianie. Spółka odbiera Towar na swój koszt.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy: a. Spółka odmówiła doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 1 powyżej; b. Spółka nie doprowadziła Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 3-4 powyżej; c. brak zgodności towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Spółka próbowała doprowadzić Towar do zgodności z umową; d. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 1 powyżej; e. z oświadczenia Spółki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 7. Spółka zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 8. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. Przyjmuje się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest istotny.
 9. Jeżeli brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową sprzedaży.
 10. W razie odstąpienia od umowy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Spółce na jej koszt. Spółka zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 11. Spółka dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że nabywany Towar jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, bez opakowania etc.) i zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 13. Spółka ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Spółkę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Przyjmuje się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z Umową sprzedaży.

§ 9. Newslettery

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną lub na podany numer telefonu komórkowego, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiednim miejscu na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego Newsletter, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w imieniu swoim lub osób trzecich.
 2. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera i innych informacji handlowych, poprzez przesłanie prośby o wyrejestrowanie na adres e-mail: sklep@clochee.com lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link zawarty w otrzymanym Newsletterze do wyrejestrowania się z jego subskrypcji.

§ 10. Postanowienia końcowee

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Spółka. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę – w tym o celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego w zakładce Polityka prywatności.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.